Köpvillkor

Hem » Köpvillkor

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

1. Gällande bestämmelser – Alla leveranser från Scandinavian Blind Systems AB (SBS AB) sker på de villkor som framgår av dessa allmänna försäljnings-och leveransbestämmelser om inget annat avtalats skriftligen.

2. Offert, accept och orderbekräftelse – Offert lämnad av SBS AB är gällande 60 dagar från dagen för offerten om inte annat sägs i offerten. Order och/eller muntligt ingångna avtal är bindande för SBS AB endast om de bekräftas skriftligen av SBS AB (e-post).

3. Priser – Alla priser är exklusive mervär-desskatt, om inte annat anges. Om förändringar sker i råvaru-priser, offentliga avgifter eller valutakurser i tiden mellan orderbekräftelse och leverans är SBS AB berättigad att höja priserna i motsvarande mån.

SBS AB är berättigad till särskild ersättning för arbete som följer av ändringar efter ingången beställning eller andra förändringar i materialet som avtalats efter ordern.

4. Leverans – Leverans sker på avtalad tid och från SBS AB:s produktionsställe (Fritt vårt lager).

Normal leveranstid för enstaka standardprodukter är mellan 7-14 dagar.

Försenad leverans skall inte anses som väsentligt avtalsbrott, och således inte utgöra hävningsgrund, om leverans sker inom skälig tid efter skriftlig anmodan härom från köparen.

5. Fakturering och betalning – Betalning skall ske senast 20 dagar efter fakturada-tum. Vid betalning efter förfallodagen har SBS AB rätt att debitera dröjsmålsränta med en årlig ränta efter en räntefot motsvarande den vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av 10 procentenheter.

6. Fel, brist i leverans, reklamation – Vill köparen göra gällande att brist eller fel föreligger i en leverans skall besked härom lämnas till SBS AB snarast, dock senast en vecka efter mottagande av varorna. Köparen skall efter mottagandet av varorna undersöka desamma och omgående anmäla eventuellt fel eller brist skriftligen till SBS AB (e-post med mottagningsbevis). SBS AB ansvarar inte för fel som köparen borde ha upptäckt vid sin undersökning av varorna och som inte reklamerats omgående.

Kan brist avhjälpas utan särskild olägenhet för köparen äger SBS AB företa avhjälpande.

7. Retur av varor – Köparen äger inte rätt att returnera beställda varor utan skriftligt medgivande dessförinnan från SBS AB. Sådant medgivande omfattar bara standardvaror i oskadat skick. Retur sker för köparens räkning. Efter det SBS AB kontrollerat de returnerade varorna och under förutsättning att dessa är i ursprungligt skick sker kreditering med maximalt 80 % av det fakturerade priset. Med standardvaror avses system inom ramen för de i prislistan angivna måtten och produkter i standardfärgerna vitt, grått och svart.

Order- och leveransadress:

Scandinavian Blind Systems AB (SBS AB) – c/o Norman – Brattenborgsvägen 108 – 269 96 Båstad – Tfn 08-51510280 – office@maksan.se www.maksan.se

Faktura- och korrespondensadress:

SBS AB – c/o Norman – Brattenborgsvägen 108 – 269 96 Båstad – Tfn 08-51510280

8. Varumärkes och patentskydd – Maksan (SBS AB) är registrerat varumärke. SBS AB:s bildmaterial, tryckt eller digitalt, som SBS AB försett köparen med i marknadsföringssyfte får inte ändras eller förvanskas och skall i alla avseenden vidareförmedlas i sin originalutgåva med SBS AB:s logotype synlig där den förekommer.

SBS AB:s produkter är skyddade genom såväl redan giltiga patent som sk ”patent pending” i väntan på slutligt godkännande. Varje enskilt system som försäljs och monteras skall vara märkt med SBS AB:s logotype. Återförsäljaren får om denne så önskar märka produkten med sin logotype. Denna tilläggslogotype skall då appliceras intill Maksan:s logotype enligt specificerad anvisning. Tilläggsmärkning skall anmälas till och godkännas av SBS AB. FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR 2013

9. Ansvarsbegränsning produktansvar – SBS AB är icke ansvarig för produktskador utöver vad som följer av produktansvarsla-gens (1992:18) tvingande bestämmelser.

SBS AB friskriver sig från allt ansvar gentemot köparen och är således inte ansvarig för sakskada, driftstopp eller annan indirekt skada. Köparen ansvarar för montage och installation av produkten och är skyldig att följa de av SBS AB givna instruktionerna för montage och installation av systemet.

Köparen skall hålla SBS AB skadeslös för all förlust som kan följa av skada som köpeobjektet vållar tredje man efter det köpeobjektet sammanfogats med, införts i eller på annat sätt gjorts till en del av köparens produkt eller vidareförsålts av köparen till annan och använts på sätt vilket inte kunna förutses av SBS AB.

I den utsträckning SBS AB åläggs ansvar gentemot tredje man för en säkerhetsbrist i produkten enligt produktansvarslagen, vilken brist köparen enligt dessa bestämmelser är ansvarig för, så skall köparen ersätta SBS AB för den skada SBS AB åsamkas.

För det fall tredje man riktar krav mot SBS AB eller köparen med påstående att ansvar för båda eller endera föreligger enligt produktansvarslagen skall den part som mottagit sådant krav omgående underrätta andra parten härom.

Köparen är skyldig att svara vid den domstol eller skiljenämnd som handlägger ersättningskrav framställt mot SBS AB.

Indirekt Skada och Förlust – SBS AB är inte ansvarig för indirekta skador eller förlust såsom förlust av omsättning, vinst eller andra följdskador.

SBS AB:s produkter innehåller inga linor och kommer därmed att tillhöra den högsta klassen av barnsäkra produkter för fönsterskyddsystem enligt kommande standard. Systemet innehåller dock, i vissa applikationer, smådelar som vid felaktig installation eller ovarsamt handhavande kan lossna och utgöra kvävningsrisk för små barn.

10. Garanti – 2 års garanti (3 års garanti för privatkund) gäller för SBS AB:s komponenter ingående i systemet förutsatt att de brukats i normalmiljö och för det avsedda ändamålet.

2 års garanti (3 års garanti för privatkund) gäller även för system tillverkade av SBS AB eller dennes partner förutsatt att köparen monterat och installerat produkten korrekt enligt givna anvisningar. Dessutom krävs att produkten ”motionerats” regelbundet (detta gäller textila plissérade vävar och innebär att textilen regelbundet måste komprimeras till fullo samt att den ej under längre tid (flera dagar) får vara fullt utdragen/sträckt utan att däremellan komprimeras till fullo.

Köparen eller av denne anlitad montör ansvarar för och ställer garantier för montage och installation och måste vid en reklamation kunna påvisa att anvisningar för montage och installation följts. Detta för att ovanstående garantier skall gälla.

För uppfästning av systemet mot fönster och dörrar används företrädelsevis dubbelhäftande tejp. Beroende på yta/material/substrat som systemet skall fästas mot krävs olika typer av tejp. Tejper för olika substrat och anvisningar för applicering är angivet i separat dokument och är rekommendationer från ledande tillverkare av adhesiva produkter. Dessa rekommendationer skall följas.

Måttagning och installation kräver mycket hög noggrannhet då systemet måttbeställs enligt millimetermått (stumt mått). Systemet kan hantera en variation i mått maximalt upp till 3 millimeter från minsta till största mått i sidled. Produktionen garanterar en noggrannhet på +/- 1 mm.

För närmare instruktioner se Måttagnings-och monteringsanvisning.

11. Force majeure – SBS AB är inte ansvarig för bristande uppfyllelse av sina förpliktelser enligt dessa bestämmelser om skälet härför är sådana omständigheter som SBS AB icke råder över såsom arbetskonflikt, krig, blockad avspärrningar, politiska oroligheter, rekvisition, export-och importförbud, eldsvåda, vattenskada, naturkatastrofer, transport- eller trafikavbrott vid järnväg, hamnar eller andra trafiksituationer, valutarestriktioner och uteblivna eller försenade leveranser från SBS AB:s leverantörer som beror på Force Majeure och andra liknande Force Majeure situationer.

12. Domstol/Tillämplig lag – Tvister i anledning av dessa bestämmelser skall avgöras av allmän domstol. Behörig domstol är domstolen i den domkrets där SBS AB har sitt säte.

Svensk lag skall äga tillämpning.

Det finns inga produkter

För närvarande går det bara att beställa via fakturering. Avvisa